Regulamin

I Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Partner – przedsiębiorca, w rozumieniu ar. 431 Kodeksu cywilnego względnie inny podmiot, z wyłączeniem Konsumentów, posiadający pełną zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych.
b) Konto (Konto Partnera) – podstrona Platformy B2B, w ramach której Partner ma możliwość m.in. zarządzać danymi, uzyskiwać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać: stanem złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów
c) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
d) Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży
e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
f) Usługa (Usługi) – usługa, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie
g) Platforma B2B- Element Systemu B2B Usługodawcy, stworzonego w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie realizacji projektu, nr UDA-POIG.08.02.00-12-021/14-00 pt. Wdrożenie systemu B2B, wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
h) Usługodawca – Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004403, NIP: 676-001-28-97, REGON: 350526410
i) Zamówienie – oświadczenie woli Partnera, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy B2B, określające rodzaj i liczbę Produktu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 2. Platforma B2B jest prowadzona przez Usługodawcę. 
 3. Usługodawca za pośrednictwem Platformy B2B świadczy następujące Usługi:
 1. Obsługę procesu składania zamówień i ich potwierdzania
 2. Obsługę procesu sprzedaży i kompletacji dostaw,
 3. Przekazywanie dokumentów z podpisem elektronicznie poświadczonym.
 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności.
 2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy B2B, w szczególności majątkowe prawa autorskie, nazwa Platformy, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Platformy B2B oraz sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o produktach

 1. Informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Informacja o cenie podawana na stronie Platformie B2B ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Partnera wiadomości e-mail, potwierdzającej realizację przez Usługodawcę zamówienia. Nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży względnie związanie Usługodawcy ceną przesłanie do Partnera maila z informacją potwierdzającą wpłynięcie zamówienia do Usługodawcy. W przypadku podania na Platformie B2B błędnej ceny Partner zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną netto, do której należy doliczyć właściwy podatek od towarów i usług. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

IV. Jakość towarów

 1. Produkty dostępne na Platformie B2B są nowe i są produktami pełnowartościowymi.
 2. Produkty posiadają gwarancję producentów. Usługodawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

V. Zasady korzystania z Platformy B2B

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Partnera oraz Sprzedawcę formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
 3. Korzystanie z poszczególnych elementów Platformy B2B może mieć charakter odpłatny. Informacja o odpłatności zostanie umieszczona na stronie serwisu. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne i nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od siebie niezależne. 
 6. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Platformy B2B.
 7. Usługodawca w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego regulaminu względnie dokonywania czynności prawnych lub faktycznych sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym może pozbawić Partnera prawa do korzystania z Platformy B2B w szczególności gdy Partner:
  a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie. 
 8. Podmiot, który został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy B2B nie może powtórnie zawrzeć ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 9. W przypadku pozbawienia możliwości korzystania z Platformy B2B Partner ma prawo uzyskać dane o zamówieniu w formie plików PDF.
 10. Martwe konta klientów, nie używane przez okres 3 lat będą kasowane z częstotliwością raz na kwartał w ostatnim dniu kwartału.

VI. Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Platformę B2B należy dokonać wyboru Towaru dostępnego na Platformie B2B i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Partnerowi komunikaty lub informacje.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej.
 3. Zamówienie można składać za pośrednictwem Platformy B2B.
 4. Modyfikacja treści zamówienia przez Partnera jest możliwa do czasu wysłania Towaru za uprzednią zgodą Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy modyfikacji lub zmiany zamówienia w szczególności jeżeli zmiana jest niemożliwa ze względów technicznych, wiązałaby się ze znacznymi niedogodnościami dla Usługodawcy względnie byłaby sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym lub zawartymi umowami przez Usługodawcę.
 5. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
 6. Na wszystkie zamówione towary Usługodawca wystawi Partnerowi Fakturę VAT, dostępną za pośrednictwem Platformy B2B.
 7. Po złożeniu zamówienia Partner- po zaakceptowaniu przez Usługodawcę warunków- otrzyma od Usługodawcy potwierdzenie zamówienia względnie informację o braku możliwości realizacji zamówienia.
 8. Realizacja przez Usługodawcę Umowy nastąpi niezwłocznie po jej zawarciu, nie później jednak niż w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym umowa została zawarta, chyba że co innego zastrzeżono w opisie towaru względnie w informacji otrzymanej przez Partnera. 
 9. W celu realizacji Umowy, Partner jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację.

VII. Płatność

 1. Usługodawca obsługuje następujące formy płatności:
  a) Płatność gotówką przy odbiorze – gdy Partner płaci za towar przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy
  b) Płatność przelewem na konto – przy tej formie płatności Partner jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zamówiony towar na podane przez Usługodawcę konto.
  c) Płatność za pobraniem – Partner płaci za Towar w momencie jego odbioru z rąk kuriera.
 2. Usługodawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Partner w związku z realizacją płatności na rzecz Usługodawcy.

VIII. Dostawa

 1. Usługodawca dostarcza produkty korzystając z usług firmy spedycyjnej UPS na zasadach określonych przez firmę Spedycyjną. UPS świadczy swoje usługi w szczególności na podstawie warunków przewozu, dostępnych na jego właściwej stronie internetowej.  
 2. Zamówiony produkt dostarczany jest na adres wskazany w umowie.
 3. W sytuacji gdy kurier nie zastanie Kupującego, pozostawia informację dotyczącą formy odbioru Towaru, w postaci awizo.
 4. Odbierając dostarczony Towar przez Kuriera, Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę.
  W przypadku stwierdzenia:
  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  2. niekompletności przesyłki,
  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   Partner jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki oraz jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej stosownego protokołu- na formularzu przedłożonym przez Kuriera. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 5. Usługodawca daje Partnerowi możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w siedzibie firmy.

IX. Koszty dostawy

 1. Co do zasady Partner pokrywa koszty transportu zamówionego towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
 2. W przypadku odbioru osobistego, w siedzibie firmy, koszt dostawy wynosi 0 zł.

X. Niezgodność Towaru z umową

 1. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi względnie zgodnie z kartą gwarancyjną Produktu.
 2. Partner dostarcza reklamowany towar na własny koszt oraz odpowiedzialność.
 3. Odbiór reklamowanego towaru następuje w siedzibie Usługodawcy względnie innego podmiotu, zgodnie z warunkami gwarancji.

XI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie stwierdzone nieprawidłowości.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Partner może zgłaszać za pośrednictwem Platformy B2B względnie innego dostępnego kanału komunikacji.
 3. Partnerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 6 tygodni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Partnera, co jednak nie uchybia ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty złożenia.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia Usługodawcy reklamacji.
 6. W reklamacji Partner powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu
 7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Partnera.

XII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Partner.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy B2B przez Partnera w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia względnie zawieszenia funkcjonalności Platformy B2B na czas niezbędnych napraw, aktualizacji i dokonywania zmian.

XIII. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Przez:
  1. zbiór danych - rozumie się przez każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
  2. przetwarzanie danych - rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
  3. system informatyczny- rozumie się zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych w celu realizacji przez Usługodawcę Zamówienia względnie zaprezentowania treści dostępnych na Platformie B2B;
  4. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
  5. usuwanie danych rozumie się zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;
  6. zgodę Partnera, którego dane dotyczą rozumie się oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 2. Administratorem danych osobowych Partnera zbieranych za pośrednictwem Platformy B2B jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Partnera zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy B2B zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej względnie rejestracji przez Partnera Konta.
 4. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, zapomnienia, zgłoszenia do organu nadzorczego oraz usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 6. Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszym Regulaminie zostały zawarte w Polityce Prywatności i cookies

XIV. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. W celu rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia niezbędne jest wysłanie przez Partnera względnie Usługodawcę stosownej wiadomości za pośrednictwem Platformy B2B.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Partnera do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawca a Partnerem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.

XV. Oświadczenia dodatkowe

 1. Usługodawca zobowiązuje się umieszczać Regulamin na Platformie B2B.
 2. Regulamin jest dorozumianie akceptowany przez Partnera również w przypadku skutecznego dalszego dokonywania zamówień a pośrednictwem Platformy.
 3. Partner oświadcza, iż otrzymał login i hasło niezbędne do użytkowania funkcjonalności Platformy B2B, a tym samym potwierdza zaistnienie deklarowanej automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Usługodawcą a Partnerem.
 4. Partner deklaruje chęć
  1. Obsługi procesu składania zamówień i ich potwierdzania
  2. Obsługi procesu sprzedaży i kompletacji dostaw,
  3. Przekazywania dokumentów z podpisem elektronicznie poświadczonym za pośrednictwem Platformy B2B przy jednoczesnej eliminacji papierowego obiegu dokumentów.

XVI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Usługodawcy z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone dokonane przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane za zasadach dotychczasowych. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2015 r.
Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl