Dotacje UE

 

                                                              

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Nazwa Beneficjenta: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004403, NIP: 676-001-28-97, REGON: 350526410

 

Wartość Projektu: 606 259,21 PLN

 

Udział Unii Europejskiej: 424 381,44 PLN – 70% dofinansowania realizacji projektu

 

Okres Realizacji: 01.06.2014r.- 31.03.2015r.

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie systemu B2B, wspomagającego obsługę zamówień i rozliczania sprzedaży w firmie EQUIMED

 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu nr: UDA-POIG.08.02.00-12-021/14-00 z dnia 2014-06-27.

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

 

 

“Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

“Inwestujemy w waszą przyszłość”

Copyright 2003-2024 EQUIMED
Projekt i wykonanie web-com.pl